Věda a výzkum

Státní oblastní archiv v Praze je výzkumnou organizací v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, dále se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře vědy, výzkumu a vývoje, a vládním usnesením č. 729/2009 Sb., kterým se stanoví národní politika výzkumu, vývoje a inovací. Od roku 2018 je zapsán v Seznamu výzkumných organizací, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Výzkumná činnost Státního oblastního archivu v Praze se zaměřuje na archivnictví a pomocné vědy historické, regionální výzkum (v souladu s ustanovením zákona č. 499/2004 Sb.) zejména v kombinaci s výzkumem moderních dějin, dále na bezpečnost, ochranu, správu a výběr dokumentů veřejnoprávních původců včetně souvisejících metodik a na bezpečné nakládání s informačním obsahem archiválií včetně ochrany osobních dat nebo na digitalizaci a dlouhodobé uchování bezpečnostních kopií archiválií. Z oblasti archivnictví a pomocných věd historických dále můžeme zdůraznit zpracování archiválií a jeho metodiku, komplexní odbornou ediční činnost a soupisy historických dokumentů. V oblasti regionálního výzkumu a moderních dějin archiv hraje dlouhodobě nezastupitelnou roli (vedle vlastní publikační činnosti) při organizaci výzkumu prostřednictvím vydávání odborných archivních periodik, pořádání vědeckých konferencí, stejně jako při přípravě přednášek a výstav zaměřených na transfer získaných znalostí.

Výsledky Státního oblastího archivu evidované v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za roky 2010–2018
Autoři za SOA Název výsledku Druh Uplatnění Odkaz do RIV
Čtvrtník, Mikuláš Bůh Janus jako patron archivářů? J 2018 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Historické prameny v utajovaném režimu. Institut utajování a přístupnost „klasifikovaných“ dokumentů z perspektivy historické vědy, archivů a občanské společnosti J 2018 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Kunst der Vernichtung oder manie conservatrice: Alte/neue Herausforderung für das Archivieren im 21. Jahrhundert C 2018 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Právo být (ne)zapomenut. Výmazy dějin, inflace historických pramenů, ochrana soukromí, vy(zne)užívání dat a prekérní situace archivů v mladém 21. století ‒ podněty k diskusi J 2018 Systém RIV
Doležal, Daniel;Michňová, Nikola;Šulc, Jaroslav Dobrovolníci pro archiv. Program dobrovolnické činnosti ve Státním oblastním archivu v Praze J 2018 Systém RIV
Fiedler, Pavel Česká menšina v Litoměřicích v roce 1918 C 2018 Systém RIV
Fryaufová, Kateřina Firma C. T. Petzold a komárovské železárny J 2018 Systém RIV
Fryaufová, Kateřina Budiž město! Urbanismus a architektura Berouna v 19. a 20. století E 2018 Systém RIV
Juřena, Jan Výstavba objektů zvláštních zařízení v politickém okrese Nové Město nad Metují v letech 1936–1937 J 2018 Systém RIV
Kempná, Beata Obraz Díla koncilové obnovy v odborné literatuře a na stránkách dobového tisku C 2018 Systém RIV
Kolek, Roman Městečko, řeka a konec dlouhé války. Labe ve svědectví čelákovického Ježdíkova radního manuálu (1639–1654) C 2018 Systém RIV
Kolek, Roman Radečtí z Radče a Zdiby. K rodinným strategiím předků maršála Radeckého J 2018 Systém RIV
Kolek, Roman Labe a Brandýsko v raném novověku J 2018 Systém RIV
Kolek, Roman Ve službách arcivévody. Družina, úředníci a služebnictvo Ludvíka Salvátora a Brandýsko C 2018 Systém RIV
Krško, Jan Nedokončený rukopis Gézy Včeličky o dějinách trampingu. J 2018 Systém RIV
Matoušek, Martin Spolek vojenských vysloužilců Nymburk a jeho přeměna v Podpůrnou jednotu Jungmann pro Nymburk a okolí J 2018 Systém RIV
Mayerová, Renata Křivoklátsko mezi dvěma světy – od šlechtictví ke státu M 2018 Systém RIV
Michálek, Ivan Metodický pokyn č. 3/2018 pro archivní zpracování fondů typu „Okresní úřad II“, Č. j. MV – 19661 – 1/AS-2018 N 2018 Systém RIV
Michňová, Nikola Galerie Ve věži a její význam v dějinách každodenní kultury na Mělníku v období rané normalizace C 2018 Systém RIV
Pátrová, Karin Hrdelní zločiny na brandýském panství v 16.–18. století B 2018 Systém RIV
Pruchová, Tereza Vojensko-topografický popis I. vojenského mapování jako badatelský pramen C 2018 Systém RIV
Punčochář, Roman Turistika v Brdech na příkladu Podbrdské župy Klubu československých turistů C 2018 Systém RIV
Sejk, Michal;Smitka, Jiří Jaroslav Schaller a historická topografie (u příležitosti 280. výročí narození Jaroslava Schallera) M 2018 Systém RIV
Smitka, Jiří Brdy – pozemková držba v průběhu času C 2018 Systém RIV
Smitka, Jiří Panství Třebnice v majetku rodu Radeckých z Radče (1659-1800) J 2018 Systém RIV
Smitka, Jiří Státní oblastní archiv v Praze. Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů – pobočka Benešov. J 2018 Systém RIV
Smitka, Luboš Fojtíkův pomník Zikmunda Wintra v Rakovníku C 2018 Systém RIV
Smolová, Věra Historicko-geografické vymezení Brd C 2018 Systém RIV
Státník, Dalibor Josef Jaroslav Kalina (1816-1847). Pokus o aktuální esej. C 2018 Systém RIV
Státník, Dalibor Mělník v roce 1938. Z města na jazykovém pomezí městem na hranicích. C 2018 Systém RIV
Státník, Dalibor Československé archivnictví na příkladu okresu Mělník. C 2018 Systém RIV
Státník, Dalibor Raná normalizace na severovýchodním Slovensku 1972–1977 C 2018 Systém RIV
Státník, Dalibor Rusíni Prjaševščiny. Krátké zamyšlení nad národnostními poměry severovýchodního Slovenska. C 2018 Systém RIV
Státník, Dalibor Rusíni severovýchodního Slovenska jako oběť režimu a jejich rezistence v letech 1948-1968 C 2018 Systém RIV
Státník, Dalibor Rusíni v českém snu. Etnograf Jan Húsek a československá civilizační mise za první republiky C 2018 Systém RIV
Státník, Dalibor Proutěná kultura v kontextu času a prostoru M 2018 Systém RIV
Svobodová, Lenka „Duchovní se připravují na velikonoční svátky a my jsme stále ve střehu.“ Církevní život v padesátých letech 20. století ve světle hlášení církevních tajemníků. C 2018 Systém RIV
Svobodová, Lenka Akce „ŽK“. Nucené migrace řeholnic z moci světské C 2018 Systém RIV
Topinka, Jiří Brdy jako zdroj pitné vody pro Podbrdsko C 2018 Systém RIV
Topinka, Jiří Osudový okamžik. Tragédie v kovohuti Karlštejn 1960 J 2018 Systém RIV
Barešová, Jana;Smolová, Věra Příbram B 2017 Systém RIV
Behenská, Radka Jan Jeníšek z Újezda a na Svrčovci. Život předbělohorského rytíře J 2017 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Právo veřejnosti na dokumenty v USA a Francii. Soudobé historické prameny a proměna role veřejných archivů ve 21. století J 2017 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš;Perutková, Danuše Podnikové archivy a fondy J 2017 Systém RIV
Fryaufová, Kateřina Soumrak šlechtického podnikání na Hořovicku. Hanavský fideikomis a železárny v Komárově koncem 19. století J 2017 Systém RIV
Hloušková, Helena Velká válka ve fotografiích z fondů velkostatků a rodinných archivů Státního oblastního archivu v Praze J 2017 Systém RIV
Hloušková, Helena Sidonie Nádherná z Borutína C 2017 Systém RIV
Hloušková, Helena Josef Colloredo-Mannsfeld C 2017 Systém RIV
Hloušková, Helena Friedrich Klein von Wisenberg C 2017 Systém RIV
Hloušková, Helena Gustav Thurn-Taxis C 2017 Systém RIV
Hloušková, Helena Alexander Bethmann C 2017 Systém RIV
Hloušková, Helena Artuš Aichelburg C 2017 Systém RIV
Horáček, Michal Benešov technický a industriální B 2017 Systém RIV
Horáček, Michal Benešov technický a industriální E 2017 Systém RIV
Horáček, Michal 120 let skutečného piva – 145 let skutečného sladu E 2017 Systém RIV
Hradecká, Vladimíra Čtyřicet ročníků Středočeského sborníku historického a jejich redaktoři J 2017 Systém RIV
Klíma, Zdeněk The First Israeli Weapons Procurement Behind The Iron Curtain: The Decisive Impact on The War of Independence J 2017 Systém RIV
Kochánek, Vít Prusko-rakouská válka roku 1866 v Lysé nad Labem, Nymburce a okolí J 2017 Systém RIV
Koucký, Karel Digitalizace a ochrana archivního kulturního dědictví. Fikce nebo realita? D 2017 Systém RIV
Kovář, Lukáš Poctiweho cechu mlinarskeho peczet J 2017 Systém RIV
Krško, Jan Nové poznatky kolem pobytu Jana Husa na Krakovci? J 2017 Systém RIV
Krško, Jan Poutě v Hostokryjích a síla kultu Jeronýma Pražského v církevním prostředí první republiky C 2017 Systém RIV
Krško, Jan Farský v procesu formování náboženských obcí C 2017 Systém RIV
Krško, Jan Dějiny trampingu v pohledu Boba Hurikána a Gézy Včeličky J 2017 Systém RIV
Mašková Janotová, Šárka Sedlčanské paměti ze 17. století B 2017 Systém RIV
Mašková Janotová, Šárka Mlynáři v proudu pověstí J 2017 Systém RIV
Mayerová, Renata Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu M 2017 Systém RIV
Pátrová, Karin Šatlava, soud a šibenice v Brandýse nad Labem. Příspěvek k městskému hrdelnímu soudnictví na komorním panství v 17. století J 2017 Systém RIV
Pražák, Tomáš Svatá Ludmila, její doba a odkaz M 2017 Systém RIV
Řezníček, Michal Zapomenutý poděbradský pomník Svazu Československé domobrany z Itálie J 2017 Systém RIV
Smitka, Jiří Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele M 2017 Systém RIV
Smitka, Luboš Rakovnická nemocnice v kontextu vývoje zdravotní péče v její spádové oblasti J 2017 Systém RIV
Státník, Dalibor Národnostní a náboženské poměry na severovýchodním Slovensku v letech 1968-1970 na příkladu okresu Svidník D 2017 Systém RIV
Šimonek, Jan Na věčnou paměť. Nemovité připomínky obětí dvou světových válek a boje proti totalitě v okrese Mladá Boleslav VI D 2017 Systém RIV
Topinka, Jiří Brdy. Krajina, historie, lidé M 2017 Systém RIV
Topinka, Jiří „Žádné ústupky dělnictvu“. Západočeský svaz zaměstnavatelů a jeho boj s odbory (1909-1923) J 2017 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Hornictví a dálkový obchod C 2017 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Otazníky nad vývojem farní správy v předhusitské Kutné Hoře C 2017 Systém RIV
Vrchotická, Hana Lepší malá pomoc nežli velká nemoc. Zdravotní stav žáků a prevence vzniku infekčních chorob na obecných školách ve školních okresech Karlín a Brandýs nad Labem v letech 1886‒1927 J 2017 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Archivní vzdělávání, archivnictví a archivy ve Francii na počátku 21. století J 2016 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Archivnictví a archivní vzdělávání: Nové paradigma D 2016 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Christine Nougaret J 2016 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Subjekt a subjektivita v historickém myšlení. Několik úvah z okruhu novější historické a archivní metodologie J 2016 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Teorie významu dokumentu, archiválie, historického pramene. Archivistika a historická věda a možnosti jejich vzájemného dialogu D 2016 Systém RIV
Doležal, Daniel;Kmochová, Hana Josef Václav Radecký z Radče a jeho místo v dějinách M 2016 Systém RIV
Hradecká, Vladimíra Lobkovické stopy v Rodinném archivu Valdštejnů D 2016 Systém RIV
Jetmarová, Markéta Mračská žula „všude“, kam se podíváš D 2016 Systém RIV
Kmochová, Hana;Neřoldová, Lenka;Vaněk, Vojtěch Matouš Collinus z Chotěřiny (1516-1566). Mezioborová konference k 500. výročí narození a 450 výročí úmrtí významného českého humanisty M 2016 Systém RIV
Kolek, Roman Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654 B 2016 Systém RIV
Kovář, Lukáš Skryté perly zahradní architektury – školní zahrady na přelomu 19. a 20. století D 2016 Systém RIV
Krákora, Tomáš Židovská komunita v Luži v 19. století C 2016 Systém RIV
Krško, Jan Krakovec v kontextu mimopražských pobytů Jana Husa C 2016 Systém RIV
Krško, Jan Dějiny trampingu v pohledu Boba Hurikána a Gézy Včeličky J 2016 Systém RIV
Krško, Jan;Mayerová, Renata;Pohanka, Viktor Hus osobnost napříč staletími B 2016 Systém RIV
Mayerová, Renata Zikmund Winter mezi Prahou a Rakovníkem M 2016 Systém RIV
Novotný, Robert Radim Běžné cestování a přeprava nákladů v 17. a 18. století řečí archivních pramenů J 2016 Systém RIV
Pátrová, Karin Kapitula a její společenství C 2016 Systém RIV
Pohanka, Viktor Jindřich Lefl z Lažan. Husův dobrodinec nebo Zikmundův služebník? C 2016 Systém RIV
Pohanka, Viktor Kutnohorský důlní revír v době poděbradské. K otázce tzv. „druhého rozkvětu hor“ C 2016 Systém RIV
Smitka, Jiří Archiválie a archivní soubory jako předmět restitučních řízení po roce 1990. Východiska, právní aspekty, problematická místa a nezodpovězené otázky do budoucna D 2016 Systém RIV
Státník, Dalibor Rusínské/ukrajinské školství jako zdroj národnostní emancipace i asimilace? Několik úvah o náboženských a národnostních poměrech na severovýchodním Slovensku ve 20. st. C 2016 Systém RIV
Státník, Dalibor Piano v kašně. Mělnické vinobraní v roce 1967 – karneval, svátek bláznů, demonstrace nebo jen výtržnost? C 2016 Systém RIV
Šlouf, Jakub Spřízněni měnou: Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 B 2016 Systém RIV
Šulc, Jaroslav New Findings about the Life of David Gans (1541-1613) and his Closest Relatives: a Study and Source Editions J 2016 Systém RIV
Topinka, Jiří;Fryaufová, Kateřina;Punčochář, Roman Krásný nový svět. Politický plakát a ideologie E 2016 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Nové poznatky o stavebním utváření kostela sv. Michaela Archanděla v Soběšíně (z výsledků operativní dokumentace a zjišťovacího archeologického výzkumu v roce 2014) J 2016 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Kutnohorští měšťané jako patroni a fundátoři v prostředí venkovských farních kostelů v předhusitské době J 2016 Systém RIV
Vrchotická, Helena Zločin a trest ve školních lavicích. Mravy žáků obecných škol z pohledu poznámek ve třídních výkazech na území školních okresů Karlín a Brandýs nad Labem v letech 1850–1927 J 2016 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Otevřené archivy v otevřené společnosti. Otevřený prostor svobody a odpovědnosti J 2015 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Abrégé d’archivistique. Principes et pratiques du métier d’archiviste O 2015 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Archivář, člověk a myslitel. Terry Cook zemřel O 2015 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Archivní institut a otázka budoucího vývoje archivnictví. (Nejen) České archivnictví na rozcestí J 2015 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Archivy a archivnictví ve Španělsku. Od tradiční praxe k vědecké teorii O 2015 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Emoce aneb skrytá tvář archivu. 6. sympozium mezioborové skupiny archivního výzkumu (GIRA) O 2015 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Epocha archivního ničení? Destrukce archivních dokumentů jako téma archivní metodologie J 2015 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Máme právo být zapomenuti?! J 2015 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Richard J. Cox J 2015 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Zrušení § 37 archivního zákona a vylidnění dějin J 2015 Systém RIV
Dlouhý, Pavel Organizační vývoj podniků ČKD a související archivní soubory ve Státním oblastním archivu v Praze J 2015 Systém RIV
Doležal, Daniel;Kmochová, Hana;Sejk, Michal Násilné migrace v českých zemích ve 20. století M 2015 Systém RIV
Doležal, Daniel;Smitka, Jiří;Řezníček, Michal;Kmochová, Hana;Sejk, Michal 16. konference archivářů České republiky. Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech. M 2015 Systém RIV
Hradecká, Vladimíra Poklidné dny venkovského šlechtice v neklidné době. Z deníkových záznamů Arnošta hraběte Chotka J 2015 Systém RIV
Jetmarová, Markéta Pozůstalosti v archivním fondu Velkostatek Kosmonosy J 2015 Systém RIV
Kolek, Roman Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení J 2015 Systém RIV
Koucký, Karel; Šulc, Jaroslav; Vichta, Jiří Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě N 2015 Systém RIV
Krško, Jan Pět životů Jana Husa na Krakovci O 2015 Systém RIV
Mayerová, Renata Hus – osobnost napříč staletími M 2015 Systém RIV
Pejša, Jaroslav Odhalené osudy dětí za Holocaustu z Kolína a okolí E 2015 Systém RIV
Pejša, Jaroslav Rabín PhDr. Richard Feder (1875 – 1970). Život a dílo E 2015 Systém RIV
Pohanka, Viktor Jindřich Lefl z Lažan. Reinterpretace jedné politické kariéry J 2015 Systém RIV
Smitka, Jiří Ztráty a nálezy, příklady dobré a špatné praxe tvorby NAD M 2015 Systém RIV
Smitka, Jiří;Vaněk, Vojtěch;Hradecká, Vladimíra Od Wyszehradu do Wyszehradu E 2015 Systém RIV
Smolová, Věra Obrazy z dějin vrchu Březového E 2015 Systém RIV
Smolová, Věra Hanuš Jelínek a Příbram E 2015 Systém RIV
Státník, Dalibor Zkrácení pracovní doby v roce 1956 a Revoluční odborové hnutí C 2015 Systém RIV
Státník, Dalibor Proměna hodnot a transformace společnosti na příkladu okresu Mělník v roce 1990 C 2015 Systém RIV
Vaněčková, Jana Rudolf Karel Chotek, první okresní starosta v Kutné Hoře J 2015 Systém RIV
Černý, Jan Die Beziehungen zwischen Pürglitz und der Stadt Rakonitz im 16. Jahrhundert D 2014 Systém RIV
Černý, Jan Městská knihovna Nové Strašecí v historii a současnosti O 2014 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Vybrané příklady současného archivního vzdělávání ve frankofonních zemích a možné inspirace pro české archivnictví D 2014 Systém RIV
Čtvrtník, Mikuláš Archivní přemýšlení Vácslava Babičky. Vácslav Babička a jeho přínos archivní teorii J 2014 Systém RIV
Doležal, Daniel; Šulc, Jaroslav Kroniky jako historický pramen. K sedmistému výročí úmrtí Oty Durynského M 2014 Systém RIV
Fryaufová, Kateřina Firma Neptun v Komárově O 2014 Systém RIV
Kolek, Roman Státní okresní archivy z hlediska rodopisného bádání O 2014 Systém RIV
Krákora, Tomáš Knihy testamentů a pozůstalostních inventářů pražských Židů z konce 17. a první poloviny 18. století J 2014 Systém RIV
Krško, Jan Pavlíkov v proměnách času O 2014 Systém RIV
Novotný, Robert R. Nobilitace Františka Ladislava Riegera C 2014 Systém RIV
Smitka, Jiří Fürstenberský archiv na Křivoklátě ? jeho osudy od koupě československým státem v roce 1929 po současnost D 2014 Systém RIV
Smolová, Věra O rychtě, rychtářích a útrpném právu v městě Příbrami O 2014 Systém RIV
Smolová, Věra Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných O 2014 Systém RIV
Státník, Dalibor Revoluční odborové hnutí v roce 1953 C 2014 Systém RIV
Státník, Dalibor Štátny archív v Prešove, pobočka Svidník J 2014 Systém RIV
Šlouf, Jakub Rozvrat lokálního stranického a bezpečnostního aparátu v průběhu plzeňských demonstrací 1. června 1953 C 2014 Systém RIV
Šulc, Jaroslav Nizozemský záchranný program Metamorfoze a řízení kvality při digitální konverzi dokumentů historické a kulturní hodnoty J 2014 Systém RIV
Šulc, Jaroslav Architektura jako výraz sociálního vzestupu. Příklady z venkovského prostředí sklonku středověku a počátku novověku J 2014 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Děčínsko ve středověku C 2014 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Diskuse k příspěvku Františka Záruby „Relikty kostela sv. Mikuláše v Ratajích nad Sázavou“ J 2014 Systém RIV
Černý, Jan Mají od starodávna na pečetí hlavu člověčskú. Vybrané kapitoly z dějin města Nového Strašecí O 2013 Systém RIV
Černý, Jan Švédové a rok 1648 v Rakovníku O 2013 Systém RIV
Doležal, Daniel Mariánská úcta ve středních Čechách M 2013 Systém RIV
Pejša, Jaroslav Monsignore Karel Pejša a rodová obec Pejšov O 2013 Systém RIV
Procházková, Eva Marie Kovářová a počátky profesionální etnografie na Benešovsku O 2013 Systém RIV
Smolová, Věra Šest generací rodu slavného hormistra Jana Antonína Alise O 2013 Systém RIV
Státník, Dalibor ?Člověče, máš se rád?? Bernard Říský. Rechristianizace sekularizovaného prostředí. Pokus o rekonstrukci O 2013 Systém RIV
Stieglerová, Pavla; Kramárová, Silvia; Čtvrtník, Mikuláš Eduard Štorch nejen lovec mamutů aneb co se nedočtete v inventáři. Rozhovor s Karolem Bílkem o Eduardu Štorchovi a jeho archivním fondu J 2013 Systém RIV
Šimonek, Jan Na věčnou paměť. Nemovité připomínky tří odbojů v okrese Mladá Boleslav. 2. díl O 2013 Systém RIV
Štěpánová, Veronika Židovská komunita v obci Hříškov v regionálním kontextu O 2013 Systém RIV
Štěpánová, Veronika Boje u Hříškova 1945 O 2013 Systém RIV
Šulc, Jaroslav Poddanské nemovitosti na panství Košátky za třicetileté války a po jejím skončení O 2013 Systém RIV
Šumová, Martina Miroslav Boháček, první redaktor Studií o rukopisech J 2013 Systém RIV
Topinka, Jiří Vzpomínky Dagmar Ročákové 1938-1948 O 2013 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Kuttenberg und Freiberg im späten Mittelalter. Zu den Kontakten zwischen den beiden Bergstädten in vorhussitischer Zeit D 2013 Systém RIV
Veverková, Irena Počátky sboru Smetana ? Slovanka O 2013 Systém RIV
Veverková, Irena Šest japonských staveb Antonína Raymonda O 2013 Systém RIV
Veverková, Irena Didaktické pomůcky profesora Stanislava Kulhánka D 2013 Systém RIV
Černý, Jan Archiv města Rakovník O 2012 Systém RIV
Doležal, Daniel Archivní periodika ve středních Čechách D 2012 Systém RIV
Fryaufová, Kateřina O provozu vrbnovských železáren v Komárově. Bergmannova zpráva z roku 1816 O 2012 Systém RIV
Krůta, Václav Vzpomínka na Lidice a Ležáky M 2012 Systém RIV
Pejša, Jaroslav Léta žalu a strasti. Vzpomínky kolínských Židů na období holocaustu E 2012 Systém RIV
Procházková, Eva Geneze regionálních vlastivědných periodik na Benešovsku a Sborník vlastivědných prací z Podblanicka D 2012 Systém RIV
Smolová, Věra Příběhy z Hrádku rytířů Bechyňů z Lažan O 2012 Systém RIV
Státník, Dalibor Víno jako politikum. Národní, třídní, stavovský, regionální, etický a estetický rozměr českého vinařství ve 20. století O 2012 Systém RIV
Státník, Dalibor Itálie v literárním díle Jaroslava Marii a Mariův průvodce po Itálii, aneb do Sieny a Orvieta se musí často D 2012 Systém RIV
Šimonek, Jan Na věčnou paměť. Nemovité připomínky tří odbojů v okrese Mladá Boleslav. 1. díl O 2012 Systém RIV
Šmíd, Petr Sexuální delikty před městským hrdelním soudem v Brandýse nad Labem na přelomu 17. a 18. století O 2012 Systém RIV
Štěpánová, Veronika Postoupení práva a spravedlnosti k záduší města Rakovníka O 2012 Systém RIV
Šuchmová, Miroslava Lidice žijí E 2012 Systém RIV
Topinka, Jiří Králodvorská hrudkovna O 2012 Systém RIV
Topinka, Jiří Paměti státního úředníka JUDr. Jaroslava Ročáka z let 1938-1948 (2. část) O 2012 Systém RIV
Vaněčková, Jana Vinařství na Kutnohorsku a Čáslavsku ve 20. století O 2012 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku B 2012 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Rudolfinská Kutná Hora M 2012 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Listina pro mincmistra Eberharda a počátky Kutné Hory C 2012 Systém RIV
Votoupal, Igor Josef Merkl, Dějiny královského města Nymburka B 2012 Systém RIV
Barešová, Jana Kouzelný svět hraček aneb výročí Hamira O 2011 Systém RIV
Boubín, Jiří Samosprávný okres smíchovský v díle Rudolfa Wunše O 2011 Systém RIV
Černý, Jan Podzim 1620 v pramenech rakovnického archivu C 2011 Systém RIV
Černý, Jan Jest víska v nově vystavěná nedaleko od města Nového Strašecího, kteráž městu náležející, kteráž Pecínov se jmenuje. Vznik a vývoj Pecínova do počátku 18. století O 2011 Systém RIV
Černý, Jan Vojáci v Rakovníku za třicetileté války J 2011 Systém RIV
Garkisch, Miloš Zvony na Berounsku a Hořovicku (2. část) O 2011 Systém RIV
Garkisch, Miloš Běžný život na hradě Karlštejně za husitských válek ve světle hradních účtů O 2011 Systém RIV
Hrnčířová, Květa Barnett Stross a Lidice Shall Live O 2011 Systém RIV
Janderová, Andrea Křižovníci s červenou hvězdou v Litoměřicích a Mostě do roku 1526 O 2011 Systém RIV
Krákora, Tomáš Soupis archivních pramenů ke studiu dějin Židů ve Státním okresním archivu Praha-západ O 2011 Systém RIV
Krško, Jan Jednota katolického duchovenstva v letech 1918-1920 a vznik Církve československé na Rakovnicku, Křivoklátsku a Slánsku O 2011 Systém RIV
Michálek, Ivan Duchovenstvo podbrdského děkanátu v době předhusitské a husitské O 2011 Systém RIV
Michálek, Ivan Vývoj farní struktury chlumínského děkanátu v době předhusitské a husitské O 2011 Systém RIV
Pejša, Jaroslav Královská města Kolín a Kouřim ve středověku E 2011 Systém RIV
Procházková, Eva Rožmberská enkláva ve středních Čechách O 2011 Systém RIV
Řezníček, Michal Železité lázně ?u kostelíčka? v Poděbradech O 2011 Systém RIV
Smolová, Věra Budu tě věrně milovat, dokud nás smrt nerozdělí O 2011 Systém RIV
Sovák, Martin Vojtěch Babůrek, dědic lidické tragédie O 2011 Systém RIV
Státník, Dalibor Boj o duši dítěte podle Ministerstva školství a národní osvěty. Několik úvah o schvalování učebních pomůcek, učebnic a školních obrazů v meziválečném Československu a za Protektorátu Čechy a Morava D 2011 Systém RIV
Státník, Dalibor Květen 1945 na Mělnicku O 2011 Systém RIV
Šlouf, Jakub Nedobrovolný politický důchod Luďka Pika 1945-1948. Poválečná sociální demokracie v deníku příslušníka její ?staré? gardy C 2011 Systém RIV
Šlouf, Jakub Obraz myšlení západočeských středoškoláků na stránkách nezávislého časopisu Studentský hlasatel (1946-1947) O 2011 Systém RIV
Šlouf, Jakub Proamerické demonstrace v Plzni 5.-6. května 1948 C 2011 Systém RIV
Štěpánová, Veronika Buškovský statek. Historie rakovnického zádušního dvora v Hříškově O 2011 Systém RIV
Topinka, Jiří K počátkům těžby železné rudy v Nučicích O 2011 Systém RIV
Topinka, Jiří Henleinovský puč v obci Úterý O 2011 Systém RIV
Veverková, Irena Získávání biografických údajů o židovských rodinách (kladenská rodina Böhmova) D 2011 Systém RIV
Černý, Jan Jan Renner a rakovnický městský archiv v první polovině 20. století C 2010 Systém RIV
Černý, Jan Rakovnické paměti 19. století. Zápisky Františka Hovorky. Kronika Ferdinanda Malce. Edice O 2010 Systém RIV
Fryaufová, Kateřina Občansko-dělnická beseda v Komárově O 2010 Systém RIV
Garkisch, Miloš Finanční výdaje města Berouna na císařské vojáky z let 1631 a 1636 v relaci pro sněmovní komisi O 2010 Systém RIV
Garkisch, Miloš Zdeslav Tluksa z Buřenic, karlštejnský purkrabí v době husitských válek O 2010 Systém RIV
Garkisch, Miloš Zvony na Berounsku a Hořovicku O 2010 Systém RIV
Hrnčířová, Květa Od městečka ke královskému hornímu městu Kladnu O 2010 Systém RIV
Krško, Jan Využití regionálních pramenů pro zodpovězení některých otázek kolem reformního hnutí katolického duchovenstva a vzniku Církve československé D 2010 Systém RIV
Mach, Vladimír Pozdní středověk a doba předbělohorská C 2010 Systém RIV
Michálek, Ivan Vývoj farní struktury a vymezení polohy podbrdského děkanátu v době předhusitské a husitské O 2010 Systém RIV
Procházková, Eva Pravonín. Památky a historie obce a přidružených obcí O 2010 Systém RIV
Procházková, Eva Lidová kultura Podblanicka M 2010 Systém RIV
Procházková, Eva Marie Kovářová a národopisný výzkum na Benešovsku O 2010 Systém RIV
Procházková, Eva Dvě církevní kapitoly z dějin Benešova M 2010 Systém RIV
Řezníček, Michal Kaple sv. Alexia na Zálabí v Nymburce. Příspěvek k nymburské církevní topografii O 2010 Systém RIV
Státník, Dalibor Český fašismus ? organizace, spolky, společky, bojůvky a jednotlivci C 2010 Systém RIV
Státník, Dalibor Kroniky a kronikářství v okrese Mělník O 2010 Systém RIV
Státník, Dalibor Školství na Mělnicku za světových válek. Školní kroniky jako pramen o úloze inteligence a vzdělání C 2010 Systém RIV
Státník, Dalibor Poslední dny a léta ROH C 2010 Systém RIV
Šlouf, Jakub Tisk KSČ na Plzeňsku v letech 1945-1948 O 2010 Systém RIV
Šulc, Jaroslav Poddanské městečko Byšice v raném novověku. Vrchnostenské podnikání, sociální struktura a urbanistický vývoj O 2010 Systém RIV
Topinka, Jiří Hořovice v květnové revoluci 1945 pohledem pamětníků O 2010 Systém RIV
Topinka, Jiří Henleinovský puč v Chebu 1938 (2. část) O 2010 Systém RIV
Topinka, Jiří Zřízení státního policejního úřadu v Chebu O 2010 Systém RIV
Vaněčková, Jana Faksimile Bible kutnohorské Martina z Tišnova B 2010 Systém RIV
Vaněčková, Jana; Vaněk, Vojtěch Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 22. Kutná Hora B 2010 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli ve středověku J 2010 Systém RIV
Vaněk, Vojtěch Středověké pečetidlo z hradu Šauenštejna a jeho interpretace O 2010 Systém RIV
Veverková, Irena Stanislav Kulhánek O 2010 Systém RIV
Veverková, Irena Vývoj učňovského a odborného školství na pozadí regionální historie Kladenska a Slánska O 2010 Systém RIV
Veverková, Irena Cesta bez návratu. Kladenská židovská obec v letech 1853 až 1942 O 2010 Systém RIV
Vichta, Jiří Blanka Waleská a severočeský rod Wedlichů O 2010 Systém RIV
Vichta, Jiří Jak se stát hrabětem ? recept podle pana Lamberka J 2010 Systém RIV