Rakovnický historický sborník
Zaměření titulu

Časopis se zaměřuje na regionální historii Rakovnicka v celostátních souvislostech. 

Vydavatelé

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Vedení

Vědecká redakce:

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. – předseda – (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF Univerzity Karlovy)

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF Univerzity Karlovy)

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Centrum medievistických studií)

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (emeritní ředitel Archivu hlavního města Prahy)

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Ústav archivnictví a PVH FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS. (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Mgr. Jiří Fák (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici)

Mgr. Petr Hubka (ředitel Státního oblastního archivu v Plzni)

PhDr. Alena Nachtmannová, PhD. (Národní památkový ústav)

Mgr. Iva Vachková, Ph.D. (Muzeum hlavního města Prahy)

Hlavní redaktor:

Mgr. Renata Mayerová (ředitelka Státního okresního archivu Rakovník)

Výkonný redaktor:

PhDr. Jan Krško (Státní okresní archiv Rakovník)

Periodicita

Vychází dvakrát ročně.

ISSN

1213-5879

Kontakt

Adresa redakce: SOA v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, Plzeňská 2493, Rakovník 269 01 Rakovník, soka-rakovnik@soapraha.cz, tel. 313 513 062

Pokyny pro autory

Způsob odevzdání a rozsah příspěvků
Články, zprávy a recenze prosím odevzdávejte v textovém editoru MS Word 97 a vyšší verze a v textovém formátu „doc“. Za písmo zvolte font Times New Roman, popřípadě jiný běžný font. Obrazový materiál je třeba dodat v samostatné příloze v minimálním
rozlišení 500 dpi ve formátech JPG, GIFF nebo TIFF, či v podobě originálu a kvalitních tištěných předloh. Autoři jsou povinni si zajistit publikační práva ke všem vyobrazením, která ve svých textech chtějí použít. Rozsah článku včetně poznámkového aparátu by
neměl přesáhnout 40 normostran (cca 72 000 znaků). Větší rozsah je třeba předem dojednat s redakcí. U recenzí a zpráv bývá obvyklý rozsah 1–2 normostrany. Článek doprovází krátká anotace (200 znaků) a abstrakt, přeložené do angličtiny, v rozsahu 0,5–1 normostrany (900–1800 znaků). Text doplňují i klíčová slova v angličtině a stručná informace o autorovi. V hlavním textu užívejte co nejméně zkratek, a to pouze u dostatečně vžitých výrazů (aj., apod., atd.) a archivů (SOkA, SOA, NA). Nižší číselné údaje vyjadřujte slovně. Letopočet nezkracujte na poslední dvojčíslí, ale vždy jej vypisujte celý.

Poznámkový aparát
Poznámky pod čarou vkládejte pomocí automatického formátování textového editoru. Při citacích archivního materiálu platí obecná zásada, že je třeba nejprve uvést název a místo instituce, název fondu a bližší určení pramene. V případě citací literatury a edic
jméno a příjmení, název monografie, místo, rok vydání a rozsah stran. V odkazech prosím používejte srov. namísto srv., s. namísto str. Označení pro signaturu je sign., inventární číslo inv. č., karton kart., knihu kn. a folio fol. V případě opětovných citací uvádějte vhodně zkrácený název díla (s iniciálou autorova jména a s uvedením celého příjmení) a neužívejte zkratky jako op. cit. či cit. dílo. V případě editované publikace uvádějte dle jazyka publikace Hrsg., ed., eds., éd, edd.
1. SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, sign. NA G 581, inv. č. 1735, Tabule jednak
sumovní co jest v letu 1637 na panství křivoklátském.
2. SOkA Rakovník, f. Archiv města Rakovník, kn. 259, inv. č. 274, Kancelářská registra odeslané korespondence 1626–1633, fol. 286–287 a 347v.
3. Staré letopisy české z vratislavského rukopisu, (ed.) František, ŠIMEK, Praha 1937, s. 13.
4. Staré letopisy české z rukopisu křížovnického, (edd.) Miloslav, KAŇÁK – František,
ŠIMEK, Praha 1959, s. 47.
5. Jiří, KEJŘ, Husův proces, Praha 2000, s. 139.
6. Petr ČORNEJ, Husův kult v 15. a 16. století, Muzejní a vlastivědná práce. Časopis
společnosti přátel starožitností 33, 1995, č. 4, s. 247–249.
7. František, ŠMAHEL, Jan Hus. Život a dílo, Praha 2013, s. 160.
8. F. ŠMAHEL, Jan, s. 173.
9. Michal FLEGL, Z dějin úcty k památkám na Husův život a působení, in: Husův sborník. Soubor prací k 550. Výročí M. Jana Husa, Praha 1966, s. 155–162.

 

Recenzní řízení

Každý příspěvek Rakovnického historického sborníku prochází anonymním recenzním řízením. Text vždy hodnotí dva na sobě nezávislí recenzenti z daného oboru.