Vydané publikace
Otázky z historie IV - Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2020
174 stran
ISBN: 978-80-88148-42-5
Cena: 80 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, Muzeum T. G. M. Rakovník

Otázky z historie 4/2020 - obsah
Otázky z historie III - Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018
115 stran
Cena: 140 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Otázky z historie II - Zikmund Winter - Mezi Prahou a Rakovníkem

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018
115 stran
Cena: 100 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Anotace: SOA v Praze - Státní okresní archiv Rakovník vydal v pořadí druhé číslo sborníku z cyklu Otázky z historie, tentokrát věnovanému osobnosti spisovatele a historika Zikmunda Wintra.

Otázky z historie I - Hus, osobnost napříč staletími

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2016
115 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Vedle Rakovnického historického sborníku připravil zdejší okresní archiv v roce 2016 druhé periodikum s názvem Otázky z historie. Tato řada prezentuje výsledky z konferencí a na rozdíl od regionálního Rakovnického historického sborníku se týká obecných témat z české historie. První číslo bylo věnováno 600. výročí upálení mistra Jana Husa a seznamuje čtenáře s příspěvky zabývajícími se Husova prvního i druhého života. Odbornost všech textů garantuje vědecká komise pod vedením nestora českého archivnictví prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. a recenzentů z řad předních medievalistů – PhDr. Evy Doležalové, PhD. a prof. PhDr. Hany Pátkové, PhD.

Pět životů Jana Husa na Krakovci
Jan Krško

Vydal: Rabasova galerie Rakovník spolu se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník, 2015
105 stran
Cena: 50 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Pavlíkov v proměnách času
Jan Krško

Vydal: Úřad městyse Pavlíkov ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník, 2014
311 stran
Prodej: Úřad městyse Pavlíkov

Mají od starodávna na pečeti hlavu člověčskú - vybrané kapitoly z dějin města Nového Strašecí
Jan Černý

Vydal: Město Nové Strašecí ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník , 2013
352 stran
Prodej: Městský úřad Nové Strašecí

Anotace: Publikace představuje soubor textů, které se zabývají jednotlivými tématy z minulosti města Nového Strašecí od středověku až do poloviny 20. století. Snaží se uchopit některé dosud nezpracované otázky a sledovat vývojové tendence malého města, nacházejícího se na pomezí rakovnického, slánského a kladenského regionu. Kapitoly postupně vznikaly v letech 2007–2013 jako články v regionálním tisku. Pro soubornou práci byly rozšířeny, nově uspořádány a doplněny o pomocný odborný aparát.

Stručný přehled dějin rakovnické veřejné knihovny
Jan Černý

Vydal: Městská knihovna Rakovník ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník, 2011
51 stran
Prodej: neprodejné

Anotace: Publikace vyšla ke 170. výročí založení rakovnické městské knihovny a je součástí několika kulturních akcí pořádaných u příležitosti tohoto jubilea. Z pohledu historie se jedná hlavně o výstavu k vývoji knihovny, uspořádanou rakovnickým okresním archivem, a o přednášku věnovanou její minulosti. Knížka je vybavena množstvím obrazového materiálu a populární formou dokumentuje dějiny rakovnické knihovny od jejího založení v roce 1841 po současnost. Snaží se zamýšlet nad kulturními souvislostmi a podat výklad ze širšího kontextu.

Rakovnické paměti 19. století. Zápisky Františka Hovorky. Kronika Ferdinanda Malce
Jan Černý (ed.)

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2010
439 stran
Prodej: Městská knihovna Rakovník

Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801-1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. století v regionu
Jan Černý (ed.)

Vydal: Město Nové Strašecí ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník, 2008
439 stran
Prodej: Městský úřad Nové Strašecí

Meziválečný tramping na Rakovnicku
Jan Krško

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2008
286 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Práce se snaží z různých aspektů přiblížit prvorepublikový tramping na Rakovnicku. S ohledem na skutečnost, že trampingu nebyla ze strany odborné veřejnosti věnována odpovídající pozornost, nabízí úvodní část knihy určitou metodiku pro studium této problematiky. V této souvislosti rozebírá některá úskalí při získávání písemných i ústních pramenů. V dalších kapitolách se autor dotýká otázky vztahu trampů se skauty, s vesničany a úředníky křivoklátského panství. Podstatnou část knihy však tvoří popis jednotlivých osad. Čtenář se zde seznámí s veselými i tragickými příběhy za života trampů a pozná odlišnosti jednotlivých tábořišť. Závěr knihy patří působení trampů v samotném Rakovníku. Pisatel zde poukazuje na činnost různých hudebních skupin a vymezuje jejich vliv na celkový kulturní vývoj města. Veškeré poznatky pak vycházejí z písemných pramenů široké provenience a nesčetných ústních svědectví mnohdy již nežijících osob.

Rakovnické pomníky v lesku a bídě
Luboš Smitka

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2008
194 stran
Cena: zdarma
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Anotace: Publikace "Rakovnické pomníky v lesku a bídě" mapuje pro katastrální území města Rakovníka historii specifických novodobých památek připomínajících významné osobnosti, události nebo místa, jež většinou s tímto regionem cosi spojovalo. Zahrnuje snahy o vybudování, ale i ničení, nejen velkých figurálních pomníků Karla Havlíčka Borovského, T. G. Masaryka nebo Klementa Gottwalda, nýbrž přináší i informace o méně nákladných projektech, jakými byly například pamětní desky violisty Jířího Herolda nebo Zikmunda Wintra. Zvláštní pozornost je v knížce věnována také pomníkům a pamětním deskám obětí obou světových válek.

Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen
Václav Vodvářka

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2006
198 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Autor navazuje touto publikací na svou diplomovou práci, pro niž sebral místní a pomístní jména v okolních obcích, včetně města Nového Strašecí. Nyní učinil výběr známějších názvů z oblasti Lán a hledal jejich původ, zamýšlel se nad jejich jazykovým vývojem, nářečním zařazením, sbíral pověsti a různé příběhy, které se k nim vztahují a osvětlují jejich vznik. Citlivě tuto paměť znovu aplikoval a zasadil do historického kontextu. Zaznamenal to, co je dnes v Lánech o těchto jménech známé, co se o nich povídá a jak fungují v povědomí místních obyvatel. Vytvořil tak přínosnou etnografickou a vlastivědnou práci, podávající přístupně, originálně a odlehčeným stylem obraz Lán a jejich minulosti.

Antonín Dvořák v Rakovníku
Václav Kapoun

Vydal: Rabasova galerie Rakovník ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník , 2004
48 stran
Prodej: rozebráno

Přehledné dějiny muzea v Novém Strašecí
Jan Černý

Vydal: Muzeum T. G. M. Rakovník a Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2004
131 stran
Prodej: Muzeum T. G. M. Rakovník

Anotace: Publikace podává vývoj novostrašeckého vlastivědného muzea od jeho počátků v r. 1894 až do současnosti. Začalo pracovat v období příprav na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze (1895) jako muzejní spolek, který rozvíjel veškerou činnost a tvořil s muzeem společnou instituci. V roce 1951 končí činnost spolku a muzeum pracuje pod ONV v Novém Strašecí. V letech 1960-1984 se profiluje jako městská instituce pod místním MěNV a poté spadá pod rakovnické okresní muzeum a galerii. V muzeu v Novém Strašecí pracovala řada regionálních vlastivědných pracovníků, budovala se tu bohatá knihovna a archiv. Samostatná publikační činnost se rozvíjela až v 70. a 80. letech 20. st. Závěrečný stručný popis sbírek charakterizuje předměty především zemědělského charakteru a užitkové předměty maloměstských domácností. Autorsky se na publikaci podílely pracovnice Muzea TGM v Rakovníku Lenka Šmídová a Kateřina Pochmanová.

Jan Renner (1869-1959) - život a dílo rakovnického archiváře, muzejníka a učitele
Jan Černý

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1999
163 stran
Prodej: rozebráno

Husovy oslavy Církve československé na Krakovci z historického hlediska
Jan Krško

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1999
52 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Autor zde zpracoval vývoj Církve československé na jihozápadě Rakovnicka v období první republiky. Část publikace je věnována oslavám Jana Husa na Krakovci.

Listiny a listy městečka Jesenice
Renata Mayerová

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1998
27 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Práce obsahuje paleografické přepisy listin a listů městečka Jesenice z let 1409 - 1831. Soubor písemností tvoří texty psané latinsky, česky a německy.

Veduty měst na řemeslnických dokladech a tovaryšských listech
Renata Mayerová

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1998
43 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Publikace zpřístupňuje veškeré veduty zachycené na tovaryšských listech z fondů SOkA Rakovník. Soupis zahrnuje celkem dvacet vedut s osmi dalšími variantami z let 1783 - 1882.

Svědectví věků

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1997
28 stran
Prodej: neprodejné

Anotace: Publikace byla vydána jako průvodce pro stejnojmennou výstavu. Katalog zachycuje významná privilegia města Rakovníka od majestátu krále Jana Lucemburského z roku 1319 až po privilegium císaře Františka II. z roku 1794.

Rakovnický historický sborník , 18-1/2021

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2023
129 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 18-1/2023 - obsah
Rakovnický historický sborník , 17-2/2020

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2021
115 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 17-2/2021 - obsah
Rakovnický historický sborník , 17-1/2020

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2021
119 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 17-1/2021 - obsah
Rakovnický historický sborník , 16-2/2019

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2020
95 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 16-2/2020 - obsah
Rakovnický historický sborník , 16-1/2019

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2020
95 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 16-1/2020 - obsah
Rakovnický historický sborník , 14-15/2017-2018

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2019
199 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 14-15/2017-2018 - obsah
Rakovnický historický sborník , 12-13/2015-2016

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018
281 stran
Cena: 80 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník , 11/2014

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2014
135 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 10/2013

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2013
291 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 9/2012

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2012
273 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 8/2011

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2011
266 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 7/2006

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2006
254 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 6/2005

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2005
182 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 5/2004

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2004
228 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 4/2003

Státní okresní archiv Rakovník, 2003
216 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 3/2002

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 2002
158 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 2/2001

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 2001
144 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník 2/2001 - celý sborník
Rakovnický historický sborník , 1/2000

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 2000
82 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník 1/2000 - celý sborník