Otázky z historie
Zaměření titulu

Otázky z historie jsou kolektivní monografie z konferenčních výstupu zabývající se klíčovými i méně známými událostmi z českých dějin. Jednotlivé texty jsou často odrazem mezioborové spolupráce a posuzovány dvěma recenzenty. Texty jsou doplněny cizojazyčnými abstrakty (němčina).

Vydavatelé

Státní okresní archiv Rakovník ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník

Vedení

Vědecká rada:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. – předseda – (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF Univerzity Karlovy)
PhDr. Jana Croy (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze)
Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (Katedra historie FF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (emeritní ředitel Archivu hlavního města Prahy)
Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D. (Filosofický ústav AV ČR)
PhDr. Jiří Roháček, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR)
Mgr. Iva Vachková, Ph.D. (Muzeum hlavního města Prahy)

Periodicita

Vychází příležitostně.

ISSN

nepřiděleno

Kontakt

PhDr. Jan Krško, e-mail: jan.krsko@soapraha.cz

Pokyny pro autory

Způsob odevzdání a rozsah příspěvků
Články, zprávy a recenze prosím odevzdávejte v textovém editoru MS Word 97 a vyšší verze a v textovém formátu „doc“. Za písmo zvolte font Times New Roman, popřípadě jiný běžný font. Obrazový materiál je třeba dodat v samostatné příloze v minimálním rozlišení 500 dpi ve formátech JPG, GIFF nebo TIFF, či v podobě originálu a kvalitních tištěných předloh. Rozsah článku včetně poznámkového aparátu by neměl přesáhnout 40 normostran (cca 72 000 znaků). Větší rozsah je třeba předem dojednat s redakcí. U recenzí a zpráv bývá obvyklý rozsah 1–2 normostrany. Článek doprovází krátká anotace (200 znaků) a abstrakt, přeložené do angličtiny, v rozsahu 0,5–1 normostrany (900–1800 znaků). Text doplňují i klíčová slova v angličtině a stručná informace o autorovi. V hlavním textu užívejte co nejméně zkratek, a to pouze u dostatečně vžitých výrazů (aj., apod., atd.) a archivů (SOkA, SOA, NA, AHMP). Nižší číselné údaje vyjadřujte slovně. Letopočet nezkracujte na poslední dvojčíslí, ale vždy jej vypisujte celý. Články podléhají anonymnímu recenznímu řízení.

Poznámkový aparát
Poznámky pod čarou vkládejte pomocí automatického formátování textového editoru. Při citacích archivního materiálu platí obecná zásada, že je třeba nejprve uvést název a místo instituce, název fondu a bližší určení pramene. V případě citací literatury a edic jméno a příjmení, název monografie, místo, rok vydání a rozsah stran. V odkazech prosím používejte srov. namísto srv., s. namísto str. Označení pro signaturu je sign., inventární číslo inv. č., karton kart., knihu kn. a folio fol. V případě opětovných citací uvádějte vhodně zkrácený název díla (s iniciálou autorova jména a s uvedením celého příjmení) a neužívejte zkratky jako op. cit. či cit. dílo. V případě editované publikace uvádějte dle jazyka publikace Hrsg., ed., eds., éd, edd.

1. SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát, sign. NA G 581, inv. č. 1735, Tabule jednak sumovní co jest v letu 1637 na panství křivoklátském.
2. SOkA Rakovník, f. Archiv města Rakovník, kn. 259, inv. č. 274, Kancelářská registra odeslané korespondence 1626–1633, fol. 286–287 a 347v.
3. Staré letopisy české z vratislavského rukopisu, (ed.) František ŠIMEK, Praha 1937, s. 13.
4. Staré letopisy české z rukopisu křížovnického, (edd.) Miloslav KAŇÁK – František ŠIMEK, Praha 1959, s. 47.
5. Jiří KEJŘ, Husův proces, Praha 2000, s. 139.
6. Petr ČORNEJ, Husův kult v 15. a 16. století, Muzejní a vlastivědná práce. Časopis společnosti přátel starožitností 33, 1995, č. 4, s. 247–249.
7. František ŠMAHEL, Jan Hus. Život a dílo, Praha 2013, s. 160.
8. F. ŠMAHEL, Jan, s. 173.
9. Michal FLEGL, Z dějin úcty k památkám na Husův život a působení, in: Husův sborník. Soubor prací k 550. Výročí M. Jana Husa, Praha 1966, s. 155–162.

Recenzní řízení

Kolektivní monografie je předána k posouzení dvěma nezávislým recenzentům z příslušného oboru, kteří vypracují ke každému příspěvku písemný recenzní posudek. Jeho výsledkem je závěr, zda je dotyčný příspěvek doporučen k otištění, k částečnému přepracování nebo doplnění, případně zda recenzent doporučuje odmítnout její otištění. Autor příspěvku je seznámen s výsledky recenzního řízení a s případnými doporučeními recenzenta.