Povinně zveřejňované údaje
chodovec.jpg

Důvod a způsob založení

Státní oblastní archiv v Praze (dále též jen archiv) je organizační složkou státu v rezortu MV ČR zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu.

Státní oblastní archiv je správním úřadem na úseku archivnictví a spisové služby s výkonem působnosti podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Archiv je účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Středočeského a hlavního města Prahy.

Organizační struktura

Organizační struktura Státního oblastního archivu v Praze ZDE.

Adresa a kontaktní údaje

Sídlo a adresa pro doručování dokumentů v analogové (papírové) podobě prostřednictvím provozovatelů poskytujících poštovní služby nebo osobně a digitálních dokumentů na technických nosičích dat:
ČR - Státní oblastní archiv v Praze
Archivní 4/2257
149 00 Praha 4

Tel.: 974 847 358 (sekretariát)
Fax: 974 847 357
Tel.: 974 847 269 (badatelna)
Všechny kontakty jsou uvedeny na této stránce.

Úřední hodiny úřadu

Podatelna archivu pondělí až čtvrtek 9.00 – 14.00 a  pátek 9.00 – 12.00 hodin.

Po uvedených úředních hodinách přijímá osobně doručená podání badatelna v Po, Út, St do 18 hodin, Čt a Pá do 14 hodin a následující pracovní den je předá podatelně.

Z recepce budovy centrály na Chodovci lze volat podatelnu na tel: 974 847 217.

Badatelna archivu pondělí až středa 9.00 - 18.00 hodin, čtvrtek a pátek pouze pro předem objednané vědecké pracovníky 9.00 - 14.00 hodin.

Adresa internetové stránky: www.soapraha.cz

Úřední emailová adresa: e-podatelna@soapraha.cz

Datová schránka: k28aiwy

Další elektronické adresy: protipravnijednani@soapraha.cz; protikorupci@soapraha.cz; prosetrovatel@soapraha.cz

 

Číslo účtu

19-7200881/0710

70979391

DIČ

nejsme plátcem DPH

 

Dokumenty archivu

Výroční zprávy a plány práce

Protikorupční opatření Státního oblastního archivu v Praze

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Adresa: Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

Příjem žádostí a dalších podání

 • zasláním prostřednictvím datové schránky: k28aiwy
 • zasláním prostřednictvím úřední emailové adresy: e-podatelna@soapraha.cz
 • doručit osobně na podatelnu archivu – všechny kontakty jsou uvedeny na této stránce.

Příjem dokumentů v listinné podobě

 • Osobní a poštovní doručování listinných dokumentů a datových zpráv na technických nosičích dat se realizuje prostřednictvím poštovní adresy: Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 + odkaz na státní okresní archivy
 • doručit osobně na podatelnu archivu - všechny kontakty jsou uvedeny na této stránce.

 Příjem dokumentů v digitální podobě

Elektronické dokumenty doručované archivu v datových zprávách a na technických nosičích (CD, DVD) jsou přijímány ve formátech: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT, JPEG, TIFF, ISDOC/ISDOCX.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze podat odvolání, dále lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Obě možnosti detailně upravuje § 16 a § 16a cit. zákona.

Podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty. Odvolání se podává Ministerstvu vnitra prostřednictvím Státního oblastního archivu v Praze.

Proti jiným rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob lze podat opravný prostředek (odvolání, odpor). O tom je osoba, jíž se řízení týká, vždy řádně poučena. Lhůta je individuální podle typu řízení.

Možnosti opravných prostředků na úseku archivnictví a spisové služby:

 • Podání námitek proti skartačnímu protokolu – ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení původci;
 • Podání námitek proti kontrolnímu protokolu – ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení kontrolované osobě;
 • Podání odporu proti příkazu o přestupku řízení ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím Státního oblastního archivu v Praze jako správního orgánu, který příkaz vydal;
 • Podání odvolání proti rozhodnutí a přestupku ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím Státního oblastního archivu v Praze jako správního orgánu, který rozhodnutí vydal;
 • Podání odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace podle informačního zákona do 15 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím Státního oblastního archivu v Praze Ministerstvu vnitra ČR.

Neupravuje-li způsob a formu podání zvláštní právní předpis, použijí se obecná ustanovení správního řádu o doručování.

Opravný prostředek je možné správnímu orgánu (dále též jen archiv) doručit:

 • osobně do podatelny archivu,
 • elektronicky: na adresu e-podatelny archivu (e-podatelna@soapraha.cz) nebo do datové schránky archivu (k28aiwy).

Pokud je opravný prostředek zasílán elektronicky, musí být podle §§ 5, 6 a 7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, podepsán příslušným elektronickým podpisem podle toho, kdo úkon činí. Je-li opravný prostředek zasílán zpřístupněnou datovou schránku osoby, jež úkon činí, postačí podle § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., je-li datovou schránkou odeslán nepodepsaný, neboť takový úkon má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. To neplatí pro orgány veřejné moci, resp. osoby vyjmenované v § 5 zákona č. 297/2016 Sb., které jsou povinny k podání připojit nejen kvalifikovaný elektronický podpis osoby oprávněné k podpisu podle podpisového řádu (případně kvalifikovanou elektronickou pečeť podle § 8), ale i kvalifikované elektronické časové razítko podle § 11 odst. 1 téhož zákona.

Odvolání zaslané v elektronické podobě i v listinné podobě musí mít všechny náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 platného znění zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Rovněž musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání v listinné formě se podává s potřebným počtem stejnopisů dle § 82 odst. 2 platného znění zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Archiv, který rozhodnutí vydal, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Popis postupu povinného subjektu

Informační zákon se nevztahuje na poskytování informací o archiváliích nebo z archiválií, které upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace se podává Státnímu oblastnímu archivu v Praze prostřednictvím podatelny ústně do protokolu nebo písemně v listinné podobě nebo prostředky dálkové komunikace v elektronické podobě (datová schránka, elektronická adresa podatelny). Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána archivu prostřednictvím elektronické adresy e-podatelna e-podatelna@soapraha.cz nebo datovou schránkou: k28aiwy.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Povinný subjekt posoudí žádost a:

 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 4. nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Státní oblastní archiv v Praze stanovuje v souvislosti s poskytováním informací k úhradě nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli Sazebník úhrad nákladů, přičemž v souladu s ustanovením § 17 zákona může archiv jako povinný požadovat od žadatele i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Takové poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, archiv žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Předpisy

Zákony a vyhlášky
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění
 • zákon č. 300/2008 Sb.,  o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
 • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • zákon č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a další.
Vnitřní předpisy

Úhrada za poskytování informace

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Celkem byly podány 4 žádosti podle zákona 106/1999 Sb., z nichž ne všechny byly svým obsahem žádostmi podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žádost odmítnuta – svým obsahem šlo o dotaz podle zákona č. 499/2004 Sb. Celkem 2 případy.

Dle žádosti poskytnuta informace o provedených kontrolách u hl. města Prahy.

Dle žádosti poskytnuta informace o počtu dotazů na prošetřovatele.

Publikováno od 02.01.2024, do 31.12.2024, poslední úprava 02.01.2024 Sulc.