Logo archivu
Pracoviště: Praha |  Benešov |  Beroun |  Kladno |  Kolín |  Kutná Hora |  Mělník |  Mladá Boleslav |  Nymburk |  Praha-východ |  Praha-západ |  Příbram |  Rakovník

Úřední deska

Veřejné zakázky

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
ID: 1, zveřejněno: 09.09.2019

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Havarijní oprava stávajícího systému měření a regulace v SOkA Příbram výměnou". Plné znění zadávací dokumentace naleznete v Národním elektronickém nástroji: https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-730097774

Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora
ID: 2, zveřejněno: 02.10.2019

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k podlimitní veřejné zakázce s názvem "Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora". Plné znění zadávací dokumentace naleznete v Národním elektronickém nástroji: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-682086373-225211886/ZadavaciDokumentace-682086373-225211886/

Víceúčelový automobil 7+1
ID: 3, zveřejněno: 17.10.2019

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízení k zakázce malého rozsahu s názvem "Víceúčelový automobil 7+1". Plné znění zadávací dokumentace naleznete v Národním elektronickém nástroji: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-741184893-225211886/ZadavaciDokumentace-741184893-225211886/

Volná místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Prahavýchod se sídlem v Přemyšlení ve Státním oblastním archivu v Praze
ID: 5, zveřejněno: 17.10.2019

Celý text oznámení je k dispozici zde.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář oddělení fondů veřejné správy ve Státním oblastním archivu v Praze
ID: 21, zveřejněno: 06.11.2019

Celý text oznámení je k dispozici zde.

Povinně zveřejňované informace

Adresa pro doručování dokumentů v analogové (papírové) podobě prostřednictvím provozovatelů poskytujících poštovní služby nebo osobně a digitálních dokumentů na technických nosičích dat
ID: 6, zveřejněno: 27.10.2019
Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4, 149 00 Praha 4
Úřední hodiny podatelny archivu
ID: 7, zveřejněno: 27.10.2019
pondělí 9,00 – 14,00 hodin středa 9,00 – 14,00 hodin
Elektronická adresa podatelny archivu, kterou je adresa elektronické pošty
ID: 8, zveřejněno: 27.10.2019
e-podatelna@soapraha.cz
Identifikátor datové schránky archivu
ID: 9, zveřejněno: 27.10.2019
k28aiwy
Pravidla pro doručování datových zpráv
ID: 10, zveřejněno: 27.10.2019
Archiv potvrzuje doručení datové zprávy do datové schránky archivu k28aiwy nebo na elektronickou adresu podatelny e-podatelna@soapraha.cz zasláním zprávy, která musí být opatřena elektronickou značkou archivu nebo podepsána elektronickým podpisem. Archiv zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který následuje po dni doručení. Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí archivu jako nedoručitelná, archiv provede jeden opakovaný pokus o její doručení.
Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů
ID: 11, zveřejněno: 27.10.2019
PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT, JPEG, TIFF
Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů
ID: 12, zveřejněno: 27.10.2019
CD/DVD, FLASH disk, externí disk
Důsledky vad analogových a digitálních dokumentů
ID: 13, zveřejněno: 27.10.2019
Pokud archiv zjistí, že doručený dokument v analogové (papírové) podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se archivu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, archiv dokument dále nezpracovává. Není-li archiv schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává. Archiv postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém archiv přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.
Protikorupční opatření Státního oblastního archivu v Praze
ID: 14, zveřejněno: 27.10.2019
K provedení nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, Státní oblastní archiv v Praze zřizuje pro příjem oznámení: elektronickou adresu archivu: e-podatelna@soapraha.cz veřejně přístupnou schránku s označením „Pošta prošetřovatele Státního oblastního archivu v Praze“ umístěnou v sídle archivu v Praze 4, Archivní 4 v návštěvní místnosti u vchodu do budovy pro listinná podání, funkci prošetřovatele – Mgr. Markéta Munková Interní sdělení ředitele 2015 ředitele Státního oblastního archivu č. j. SOAA 10-4795/2015 z 11.5.2015, Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze.
Postup při podávání žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
ID: 15, zveřejněno: 27.10.2019
Nevztahuje se na poskytování informací o archiváliích nebo z archiválií, které upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace se podává archivu prostřednictvím podatelny ústně do protokolu nebo písemně v listinné podobě nebo prostředky dálkové komunikace v elektronické podobě (datová schránka, elektronická adresa podatelny). Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána archivu prostřednictvím elektronické adresy e-podatelna e-podatelna@soapraha.cz nebo datovou schránkou: k28aiwy. Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. Státní oblastní archiv v Praze jako organizační složka státu, jehož rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra, stanovuje v souvislosti s poskytováním informací k úhradě nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli Sazebník úhrad nákladů, přičemž v souladu s ustanovením § 17 zákona může archiv jako povinný požadovat od žadatele i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Poskytnutí informace podle předchozího odstavce je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, archiv žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
ID: 16, zveřejněno: 27.10.2019
Mgr. Markéta Munková, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Tel.: 974 847 233, 237 836 558, 731 629 563,E-mail: poverenec@soapraha.cz

Výroční zprávy

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Identifikační číslo: 70979391Tel.: 974 847 358 (sekretariát)

Fax: 974 847 357

Email: e-podatelna@soapraha.cz

Datová schránka: k28aiwyČíslo bankovního účtu: 19-7200881/0710

BADATELNA V PRAZE

Po, Út, St 9.00–18.00

Čt, Pá 9.00–14.00

Ve čt, pá pouze pro předem objednané vědecké pracovníky.Tel: 974 847 269
Email: studovna@soapraha.cz

BADATELNY OKRESNÍCH ARCHIVŮ

Po, St 8.00–17.00

Kontakty zde


SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Stránky archivu na facebooku

© 2019 Státní oblastní archiv v Praze  |   O stránkách  |   Přístupnost webu  |   Ochrana osobních dat  |   Služební pošta  |   Intranet  |   Naše logo ke stažení