Logo archivu
Pracoviště: Praha |  Benešov |  Beroun |  Kladno |  Kolín |  Kutná Hora |  Mělník |  Mladá Boleslav |  Nymburk |  Praha-východ |  Praha-západ |  Příbram |  Rakovník

O nás

chodovec.jpg

Státní oblastní archiv v Praze je organizační složkou státu a veřejným archivem zřízeným zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění. Má postavení správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a je přímo řízen Ministerstvem vnitra. V čele archivu stojí ředitel, který řídí činnost archivu.

Správní obvod archivu je vymezen územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy.

Působnost Státního oblastního archivu v Praze
 • Kontroluje výkon spisové služby a provádí výběr archiválií u organizačních složek státu s jinou než celostátní působností, státních příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu s jinou než celostátní působností, státních podniků, právnických osob zřízených zákonem s jinou než celostátní působností, územních samosprávných celků, organizačních složek územních samosprávných celků, právnických osob zřízených nebo založených územním samosprávným celkem, vysokých škol, škol, zdravotních pojišťoven, veřejných výzkumných institucí s výjimkou těch zřízených organizační složkou státu s celostátní působností. Bližší informace ke spisové službě a výběru archiválií jsou uvedeny v sekci pro původce.
 • Ukládá správní tresty podle tohoto zákona za přestupky fyzickým a právnickým osobám, u nichž tuto působnost nevykonává Národní archiv
 • Provádí výběr archiválií u politických stran, politických hnutí, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, církví, náboženských společností, nadací, nadačních fondů, ústavů, obecně prospěšných společností, obchodních společností, družstev s výjimkou bytových družstev, notářů,s výjimkou vrcholných nebo obdobných orgánů těchto původců. Bližší informace o výběru archiválií u těchto původců, včetně informací pro likvidátory obchodních společností obsahuje sekce pro původce.
 • Provádí výběr archiválií u dokumentů nabídnutých České republice darem nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů vlastníků, kteří o to požádají. Přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy. Bližší informace ke koupi, darování a úschově archiválií jsou zveřejněny v sekci pro původce.
 • Rozhoduje o námitkách proti protokolu o provedeném skartačním řízení a u protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení, případně posuzuje tyto protokoly za podmínek stanovených v zákoně.
 • Provádí kontrolu archivní kulturních památek, které vede ve své evidenci a které nenáleží do jeho péče a dále provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, pokud jsou mu svěřeny do péče.
 • Vede příslušnou evidenci archiválií podle tohoto zákona a provádí kontrolu archivních kulturních památek, které vede ve své evidenci a které nenáleží do péče archivů. Základní informace z evidence archiválií zpřístupňuje archiv ve webové aplikaci Archivní VadeMeCum zde. Informace z evidence archiválií zpřístupňuje na celostátní úrovni rovněž Ministerstvo vnitra na svých stránkách.
 • Pečuje o archiválie převzaté od původců v jeho péči, o archiválie právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku pečuje tehdy, jestliže tito původci zanikli bez právního nástupce.
 • Poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby.
 • Provádí konzervaci a restaurování archiválií.
 • Umožňuje za podmínek stanovených v tomto zákoně nahlížet do archiválií náležejících do jeho péče. Vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie a repliky. Informace o podmínkách zpřístupňování archiválií v badatelnách našeho archivu, o poskytování kopií, výpisů a opisů z archiválií, o rešerších, o zapůjčování archiválií mimo archiv (např. za účelem pořádání výstav) je k dispozici v sekci pro badatele. Archiv provádí výběrovou digitalizaci archiválií za účelem jejich zpřístupnění pro badatelskou veřejnost. Digitalizované archiválie lze prohlížet pomocí webové aplikace na adrese http://ebadatelna.soapraha.cz.
 • Rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě za podmínek stanovených zákonem.
 • Vyjadřuje se k žádosti o koncesi k vedení spisovny a kontroluje stavebně technický stav a bezpečnostní zajištění provozoven určených k výkonu koncesované živnosti vedení spisovny, kontroluje plnění povinností podnikatele, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny. Bližší informace jsou k dispozici zde.
 • Plní úkoly oblastního a okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií. Bližší informaci k vědeckovýzkumné činnosti archivu najdete zde.
 • Vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie. Přehled všech vydaných publikací je na této stránce. Informace o vydávaných odborných a vlastivědných periodikách naleznete zde.
 • Zřizuje specializované knihovny pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie. Archiv zřizuje odbornou knihovnu v Praze a při každém z okresních archivů. Souborný katalog všech knihoven je k dispozi zde. Samostatný katalog každé z knihoven je dostupný ze stránek příslušného pracoviště.
 • Plní další odborné archivní úkoly uložené tímto zákonem.
Členění archivu

Archiv se člení na sedm odborných oddělení a dvanáct státních okresních archivů, které jsou vnitřními organizačními jednotkami Státního oblastního archivu v Praze. V čele odborných oddělení a státních okresních archivů jsou vedoucí. Působnost státních okresních archivů je vymezena územím příslušného okresu s platností k 12. listopadu 2000.

Odborná oddělení Státního oblastního archivu v Praze

Oddělení fondů veřejné správy
Oddělení zemědělsko-lesnických, rodinných a osobních fondů a matriční agendy
Oddělení fondů hospodářských subjektů
Oddělení využívání a evidence Národního archivního dědictví
Ekonomicko-správní oddělení
Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Sekretariát ředitele

Státní okresní archivy

Státní okresní archiv Benešov
Státní okresní archiv Beroun
Státní okresní archiv Kladno
Státní okresní archiv Kolín
Státní okresní archiv Kutná Hora
Státní okresní archiv Mělník
Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích
Státní okresní archiv Příbram
Státní okresní archiv Rakovník

Dobrovolníci a studenti na praxi

V našem archivu mohou nalézt uplatnění také dobrovolníci a studenti středních a vysokých škol, kteří podstupují praktický výcvik. Více informací o našem dobrovolnickém programu a studentských praxích jsou k dispozici zde.

Povinně zveřejňované informace

Všechny informace, které je archiv povinen zveřejňovat z titulu zákona, informace o veřejných zakázkách a volných místech, jakož i další důležitá sdělení lze nalézt v sekci úřední deska.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Identifikační číslo: 70979391Tel.: 974 847 358 (sekretariát)

Fax: 974 847 357

Email: e-podatelna@soapraha.cz

Datová schránka: k28aiwyČíslo bankovního účtu: 19-7200881/0710

BADATELNA V PRAZE

Po, Út, St 9.00–18.00

Čt, Pá 9.00–14.00

Ve čt, pá pouze pro předem objednané vědecké pracovníky.Tel: 974 847 269
Email: studovna@soapraha.cz

BADATELNY OKRESNÍCH ARCHIVŮ

Po, St 8.00–17.00

Kontakty zde


SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Stránky archivu na facebooku

© 2019 Státní oblastní archiv v Praze  |   O stránkách  |   Přístupnost webu  |   Ochrana osobních dat  |   Služební pošta  |   Intranet  |   Naše logo ke stažení