Uzavření badatelen Státního oblastního archivu v Praze

cedule - zavřeno.jpg

V souvislosti s opatřením vlády České republiky ze dne 21. 10. 2020 uzavírám s okamžitou platností všechny badatelny Státního oblastního archivu v Praze.

Uzavření badatelen platí až do odvolání.

Zároveň sděluji, že pro podání skartačních návrhů, konzultací, vyhledávání v archiváliích, pořizování kopií, výpisů a opisů z archiválií, rešerší atd., je možné i nadále využívat všechny oficiální distanční způsoby komunikace s archivem, tedy podáním doručovatelem poštovní služby v analogové podobě (např. doporučeným dopisem), raději však datovou schránkou (k28aiwy), popřípadě e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na úřední adresu archivu e-podatelna@soapraha.cz, popřípadě další e-mailové adresy jednotlivých oddělení. Zaručený elektronický podpis není nutný v případě podání fyzickou osobou.

Při této příležitosti si dovoluji upozornit, že podání učiněná na osobní e-mailové adresy a telefonní čísla jednotlivých zaměstnanců archivu mají pouze neformální a konzultační charakter, a nelze tedy jejich prostřednictvím učinit oficiální úkon. Z tohoto důvodu ani neexistuje nárok vyžadovat na takovýto e-mail či telefonát oficiální odpověď.

Dovoluji si zároveň upozornit na skutečnost, že většina činností archivu se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění, který nezná žádné lhůty po vyřízení podání, a tedy pro archivy neplatí ani 30 denní lhůta pro vyřízení žádosti, obecně považovaná veřejností za univerzální. Vyhledávání v archivních fondech a sbírkách je totiž komplikovaný proces s nejistým výsledkem a nepředvídatelnou časovou náročností.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu
elektronicky podepsáno

Přílohy

Uzavření badatelen 22. 10. 2020

Zveřejněno: 22.10.2020 0:00:00, poslední úprava: 22.10.2020 13:12:00, vložil: sovak.